vvv

bbb

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomośc

Rozporządzenie ministra infrastruktury1) w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości z dnia 28 października 2004 r.

z 2004 r. Nr 243, poz. 2432 

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Rozporządzenie określa sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej "nieruchomościami".

§ 2. 

1. W miastach oraz innych miejscowościach, zwanych dalej "miejscowościami", numery porządkowe nieruchomości ustala się odrębnie dla każdej ulicy i każdego placu.

2. Dla miejscowości nieposiadających ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw ustala się jedną numerację porządkową nieruchomości.

3. Jeżeli w miejscowości tylko część nieruchomości przylega do ulic lub placów z nazwami, stosuje się do nich przepis ust. 1, a dla wszystkich nieruchomości przylegających do ulic lub placów bez nazw albo nieprzylegających do nich ustala się odrębną numerację.

4. Dla wsi i związanych z nią osad, kolonii, przysiółków i ich części można wprowadzić wspólną numerację porządkową nieruchomości, o ile stanowią jeden obręb ewidencji gruntów i budynków.

§ 3. 

Z zastrzeżeniem § 4 i 5, każda nieruchomość powinna mieć jeden numer porządkowy. Tym samym numerem porządkowym oznacza się również budynki położone na nieruchomości, nawet jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

§ 4. 

1. Nieruchomość, na której znajduje się więcej niż jeden budynek położony frontem do ulicy, oznacza się numerem porządkowym złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby istniejących na tej nieruchomości budynków położonych frontem do ulicy. W przypadku gdy kolejnych numerów jest więcej niż trzy, podaje się numer najniższy i najwyższy, oddzielone myślnikiem.

2. Budynki, o których mowa w ust. 1, oznacza się kolejnymi numerami, które składają się na numer nieruchomości.

3. Jeżeli budynek został wybudowany na gruntach wchodzących w skład dwóch lub więcej nieruchomości, budynek ten oznacza się numerem porządkowym złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby nieruchomości oznaczonych uprzednio odrębnymi numerami porządkowymi.

4. Dwie lub większą liczbę nieruchomości przylegających do siebie i wykorzystywanych jako jedna całość gospodarcza przez zakład przemysłowy lub usługowy, gospodarstwo rolne lub leśne albo stanowiących pracownicze ogrody działkowe lub teren zabudowany domami campingowymi pod wspólnym zarządem oznacza się jednym numerem porządkowym, złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby nieruchomości oznaczonych uprzednio odrębnymi numerami porządkowymi.

§ 5. 

1. Jeżeli na nieruchomości oprócz budynku przylegającego do ulicy znajduje się jeden lub większa liczba budynków położonych w głębi nieruchomości, wówczas budynki te oznacza się numerem porządkowym, który ma cała nieruchomość, z dodatkowym oznaczeniem kolejnymi wielkimi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych wyłącznie językowi polskiemu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w szczególności budynków gospodarczych oraz magazynowych. Budynki te można oznaczyć numerem porządkowym w sposób określony w ust. 1, na wniosek właściciela nieruchomości.

3. W przypadku podziału nieruchomości na dwie albo więcej nieruchomości przylegających do ulicy, można wprowadzić do istniejącej już numeracji dodatkowe oznaczenie dla poszczególnych nowo utworzonych nieruchomości, poprzez dodanie do istniejących numerów małych liter alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych wyłącznie językowi polskiemu. 

§ 6. 

W przypadku podziału nieruchomości albo scalenia i podziału nieruchomości, a także w przypadku, gdy podział albo scalenie i podział nieruchomości sąsiedniej uzasadniają potrzebę wprowadzenia nowej numeracji, ustala się nową numerację porządkową nieruchomości.

§ 7. 

1. Nieruchomości przylegające do ulic lub placów oznacza się kolejnymi numerami porządkowymi, w sposób stosowany już w danej miejscowości.

2. W innych przypadkach stosuje się następujący sposób oznaczania nieruchomości:

1)  numery porządkowe nieruchomości wzdłuż ulic głównych powinny wzrastać w kierunku od centrum miasta ku jego granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód;

2)  numery porządkowe nieruchomości wzdłuż ulic bocznych powinny wzrastać, poczynając od głównej ulicy w kierunku granic miasta; 

3)  nieruchomości po lewej stronie ulicy w kierunku zwiększających się numerów oznacza się numerami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi;

4)  nieruchomości przylegające do placów powinny mieć numerację ciągłą, która powinna wzrastać, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara;

5)  jeżeli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, nieruchomości położone przy placu oznacza się kolejno numerami porządkowymi jednej z ulic przechodzącej przez plac.

§ 8. 

1. Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic lub placów oznacza się numerami porządkowymi od jednej z przylegających ulic.

2. Jeżeli w przypadkach określonych w ust. 1 oprócz budynku przylegającego bezpośrednio do ulicy znajduje się jeden lub większa liczba budynków położonych w głębi nieruchomości, wówczas budynki te oznacza się numerem porządkowym w sposób określony w § 5 ust. 1 i 2.

§ 9. 

1. W przypadku gdy oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie właściciela (współwłaścicieli) ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), a w przypadku braku takiego właściciela - inną osobę lub osoby ujawnione w tej ewidencji.

2. Jeżeli oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę.

3. Oznaczania numerami porządkowymi nieruchomości na terenach zamkniętych dokonuje się w porozumieniu z zarządcami tych terenów.

§ 10. 

1. W widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

2. W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami - na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwa miejscowości.

3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu. 

§ 11. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3

-----------------------------------

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz. 151), które utraciło moc obowiązującą z dniem 7 października 2004 r. na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)